Visie

 't SLOEBERKE wil een veilig en kindvriendelijk klimaat scheppen dat de ontwikkeling van de kinderen bevordert en hen de beste kansen biedt om hun talenten en vaardigheden te ontplooien. 

Het pedagogisch functioneren wordt ondersteund en bevorderd conform de richtlijnen (kwaliteitscriteria) van Kind en Gezin. 


Normal
0
21

De specifieke taak van “ ’t SLOEBERKE” en de belangrijkste werkingsprincipes zijn vastgelegd in het kwaliteitshandboek van het kinderdagverblijf. Hierin staan de missie, visie, doelstellingen en strategie van het kinderdagverblijf over het pedagogisch beleid, en over de betrokkenheid en participatie van de gezinnen vermeld.Voor meer informatie hierover kunnen de gezinnen terecht bij de verantwoordelijke. Zij kunnen het kwaliteitshandboek raadplegen indien gewenst.

Normal
0
21

 

Missie van kinderdagverblijf ’t Sloeberke:

 

Wij willen kinderopvang bieden voor alle kinderen en hun gezinnen

Wij willen een tweede, warme thuis zijn

Wij hechten veel belang aan structuur, hygiëne en openheid

Voor ons staat de Nederlandse taal centraal.

Wij zijn een hecht, collegiaal en ervaren team.

 

Normal
0
21

De pedagogische visie van kinderdagverblijf ’t Sloeberke is gebaseerd op het pedagogisch raamwerk voor de kinderopvang van baby’s en peuters:

 

 1. Zorg dragen voor het welbevinden van elk kind door aandacht en zorg voor het fysieke emotionele welbevinden van elk kind.
  Naast de basisbehoeften, zorgen wij ervoor dat het kind zich emotioneel goed voelt door te zorgen voor voldoende liefde en affectie, waardering en respect voor elk kind.
 2. Rijke ontplooiingskansen bieden aan elk kind.
  Door het ontdekken en stimuleren van hun talenten, zijn interesses, en mogelijkheden, door een rijke omgeving te creëren;
  door in te pikken op wat een kind doet en dit trachten aan te vullen:
  door een evenwicht te zoeken tussen veiligheid en exploitatiedrang;
  door elk kind de kans te geven om zich te ontwikkelen op zijn eigen manier en op zijn eigen tempo.
 3. Erkennen van en bijdragen tot verbondenheid tussen de kinderen.
  Door het stimuleren van warme, verbindende relaties met andere kinderen, met de volwassenen en met de wereld rondom hen.
 4. De kinderen voorbereiden op de samenleving.
  Door de kinderen onderling te leren om samen te spelen en samen te leven en rekening te houden met elkaar.
 5. Zorgen voor inclusie en sociale cohesie.
  Door de kinderen te leren omgaan met maatschappelijke diversiteit.
 6. Bijdragen tot gelijke kansen.
  Door alle kinderen de maximale ontwikkelingskansen te bieden ongeacht hun afkomst met daarbij extra aandacht voor kansengroepen.
 7. Bijdragen tot ecologisch bewustzijn.
  Door hen de waardes bij te brengen om respectvol om te gaan met de leefomgeving waarbij de kinderen en de medewerkers zich mede verantwoordelijk voelen voor de natuurlijke omgeving.
 8. De kinderen voorbereiden op levenslang leren.
  Door kwaliteitsvolle kinderopvang aan te bieden, de basis te leggen voor onze kinderen op levenslang leren.

  Normal
  0
  21

De visie van kinderdagverblijf ’t Sloeberke over betrokkenheid en participatie van de gezinnen is:

 • Samen met de gezinnen de opvoeding gestalte geven.
  Door de ouders te ondersteunen in de opvoedingsverantwoordelijkheid die zij dragen.
 • Verbreden van de gezinsopvoeding.
  Door de sociale en culturele context van het gezin waarin een kind opgroeit te respecteren en de verschillen als uitgangspunt te nemen zonder een oordeel te vormen. Door een veilige, respectvolle  en wederkerige relatie op te bouwen met de ouders met een open en eerlijke communicatie.
 • Maatschappelijke participatie voor de ouders mogelijk maken.
  Door een warme opvang voor de kinderen te creëren, kunnen ouders hun gezinstaken combineren met andere activiteiten.
 • Erkennen van en bijdragen tot verbondenheid.
  Door de ouders met elkaar in contact te brengen met de kindbegeleidsters en de Nederlandse taal als verbindende schakel.

 

Deze visie wordt gedragen door een team van warme, gemotiveerde medewerkers die het belang van elk kind centraal plaatsen en die sensitief zijn ten aanzien van ouders en hen erkennen als eerste opvoeders van hun kind.