Opzeg

.

De gezinnen kunnen de opvang beëindigen door melding aan de verantwoordelijke, tenminste 2 maanden vóór de geplande einddatum. Bij niet naleven van deze voorwaarde, zal een schadevergoeding moeten worden betaald, die gelijk is aan twee maandfacturen (aantal dagen vermenigvuldigd met de dagprijs, met een minimum van10€ per dag). Dit bedrag dient betaald te worden binnen 30 dagen (datum van de opzeg).

 

 

 

 

Het kinderdagverblijf kan de opvang eenzijdig beëindigen na 2 maanden na de inbreuk wanneer de gezinnen de bepalingen van het huishoudelijk reglement niet naleven en geen gevolg geven aan de mondelinge en schriftelijke verwittigingen van het kinderdagverblijf (niet/ herhaaldelijk laattijdig betalen van de factuur, herhaaldelijk te laat afhalen van het kindje, zich niet houden aan het opvangplan, geen of weinig medewerking verlenen bij het geven van informatie aan de verantwoordelijke of begeleiding (vakantiestrookjes niet invullen, niet laten weten dat het kind reeds (koorts)medicatie heeft gehad…), kindje ziek (met koorts) naar de kribbe brengen,….

De datum van de inbreuk wordt bepaald door de briefwisseling of verzonden e-mails in verband met de verwittiging.

Opgelet: indien geen badge bij, telt de notitie van de kindbegeleidster over het afhaaluur en is er geen discussie mogelijk!

 

 

 

Het kinderdagverblijf zal de bijeenkomst beëindigen bij gezinnen die een onaanvaardbaargedrag vertonen tegenover het personeel, de andere gezinnen of de kinderen. Onder onaanvaardbaar gedrag bedoelen wij: uitschelden, racisme, kwaadsprekerij, agressie (fysiek en/ of mondeling), valse beschuldigingen, bedreigen (fysiek en mondeling), dronkenschap, onnodig onbeleefd zijn, geweld. U krijgt hiervan één schriftelijke verwittiging.

 

Ouders of gezinnen die een diefstal plegen in ’t Sloeberke worden meteen ontslagen, zonder opzeg wanneer zij op heterdaad betrapt worden en de bewijzen ontegensprekelijk zijn. Indien familieleden diefstal plegen, zullen de ouders verwittigd worden. Deze persoon zal niet meer toegelaten worden in de kribbe.